Home » Karma – Introduction and Table of Contents

Karma – Introduction and Table of Contents

Print Friendly, PDF & Email

<Articles about karma>

 

English  Nederlands (Dutch)
Practice makes you: We are what we repeatedly do… Men acquire a particular quality by constantly acting a particular way – you become just by performing just actions, temperate by performing temperate actions, brave by performing brave actions. -Aristotle The doctrine of karma – of cause and effect of every conscious act – needs, though it finds its origin in the East, hardly any introduction in modern western society. Because today we understand that not only physical matter, but also feelings and thoughts can be regarded as energies, it is only logical that what we do and say, but also feelings and thoughts which are brought to expression contain a chain of results within them. Every conscious activity of our being is like a seed that the already carries the grown-up tree within it. And, as far as we ourselves as individuals are concerned, we will reap what we have sown. The chain of effects of that flows forth from a cause can stretch over a number of subsequent incarnations – so say the eastern philosophers and western esoterisists. Thus the doctrine of karma gives us an explanation for unexpected events and apparent inequities we encounter in life. Oefening baart kunst: Wij zijn wat we herhaaldelijk doen… Mensen verwerven een specifieke kwaliteit door voortdurend op een specifieke wijze te handelen – men wordt rechtvaardig door rechtvaardig te handelen, gematigd door gematigd te handelen, dapper door dapper te handelen.     -Aristoteles De leer van karma – van oorzaak en gevolg van elke bewuste handeling – behoeft, hoewel afkomstig uit het Oosten, ook in de tegenwoordige westerse maatschappij nauwelijks meer introductie. Omdat we tegenwoordig inzien dat niet alleen de fysieke materie, maar ook het voelen en denken als energieën beschouwd kunnen worden, is het niet minder dan logisch dat niet alleen wat we doen en zeggen, maar ook gevoelens en gedachten die niet worden uitgesproken een keten van resultaten in zich dragen. Iedere bewuste activiteit van ons wezen is als een zaad dat de volwassen boom al in zich draagt. En, voor zover het onszelf als individu betreft, zullen we oogsten wat we hebben gezaaid en de reeks van gevolgen die voortvloeit uit een oorzaak kan zich over een reeks van achtereenvolgende incarnaties uitstrekken, zeggen oosterse filosofen en westerse esoterici. Daarmee geeft de leer over karma ons een verklaring voor onverwachte gebeurtenissen en schijnbare onrechtvaardigheden die we in dit leven ondervinden.

Articles: